เรื่องมรดกมีปัญหาอย่ากังวล

ปัญหาในการจัดการกับทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบต่างๆ ที่เราเรียกโดยรวมว่า กองมรดก ของผู้ที่ถึงแก่ความตายหรือสาบสูญนั้น ถือได้ว่ามีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ทำให้ในแต่ละปีมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นสู่ศาลเป็นจำนวนมาก เนื่องเพราะเมื่อบุคคลใดตายหรือสาบสูญไปย่อมมีปัญหาว่าทายาทผู้ตายหรือสาบสูญ ซึ่งมีสิทธิที่จะเป็นผู้รับมรดกจะจัดการอย่างไรกับทรัพย์มรดกเหล่านั้น และกองมรดก เหล่านั้นอาจหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดซึ่งไม่เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย เช่น กรรมสิทธิ์ในบ้าน รถยนต์ บัญชีเงินฝากในธนาคาร อาวุธปืน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีอยู่เหนือลูกหนี้ เป็นต้น
หากท่านมีปัญหา ทางสำนักงานสายัณห์ทนายความมียินดีที่จะช่วยดำเนินการเรื่องดังกล่าวแก่ท่านครับ
โปรดติดต่อ สำนักงานสายัณห์ทนายความ 080 6789197 ครับ
]