สารจากadminผู้ดูแล website


ทางสำนักงานสายัณห์ทนายความ ขอรับรองว่า Website นี้ ทค.สายัณห์ ใหม่ทา Admin ของสำนักงานสายัณห์ทนายความ เป็นผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียว หากมีบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Admin ของทางสำนักงานฯ ไม่ว่าจะโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อเข้ามาทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ website นี้ ถือว่าบุคคลผู้นั้นกระทำผิดในฐานละเมิด
ทั้งนี้เว้นแต่จะเป็นการส่งข้อความ หรือรูปภาพที่เป็นการสอบถาม หรือขอคำปรึกษากับทางสำนักงานฯ หรือการให้คำแนะนำติชมโดยสุจริคในช่องทางที่ทาง website ได้กำหนดไว้ให้