ทำอย่างไรเมือท่านตกเป็นผู้ต้องหา

ผู้ต้องหาหรือจำเลย คือผู้ถูกกระทำโดยผลของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายเป็นเครื่องมือของรัฐที่จะควบคุม ประชาชน หรือพลเมือง ให้เกิดความสงบสุข โดยผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่นตำรวจ หรือศาล คำว่า “ผู้ต้องหา” หมายถึงบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและดำเนินคดี แต่ถ้าเป็นจำเลย หมายถึงผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องศาลแล้ว
เมือท่านตกเป็นผู้ต้องหา ท่านก็มีกฎหมายคุ้มครองท่านในฐานะผู้ต้องหา คือมีสิทธิและหน้าที่ อะไรบ้าง มาดูกันครับ
1. มีสิทธิที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเกินความจำเป็น เช่นความผิดเล็กน้อย หมายถึงความลหุโทษ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเอาตัวท่านไปใส่โซ่ตรวน หรือจับเข้าห้องขัง ต้องดูที่ข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
2. ท่านมีสิทธิจะให้การ หรือไม่ให้การก็ได้ ตำรวจจะบังคับให้เราให้การไม่ได้
3. เจ้าพนักงานตำรวจจับท่านมาแล้ว ต้องแจ้งข้อกล่าวหาทันที
4. เจ้าพนักงานตำรวจจะข่มขู่ หรือจูงใจให้เราให้การไม่ได้
5. ก่อนที่จะดำเนินการสอบสวน พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งเตือนว่า “ถ้อยคำที่ให้การนั้นสามารถใช้ยังตัวท่านในการฟ้องคดี”
6. กรณีที่พนักงานสอบสวน ดำเนินการสอบสวนไม่ชอบ หรือล่าช้า ผู้ต้องหามีสิทธิร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา
7. ท่านมีสิทธิได้รับการประกันตัว
8. ท่านมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งที่พนักงานสอบสวน ศาล ไม่อนุญาติให้ประกันตัวต่อศาลอุทธรณ์
9. ถ้าพนักงานสอบสวน หรืออัยการฝากขัง หรือผัดฟ้องต่อศาล ผู้ต้องหามีสิทธิแถลงคัดค้านคำร้องของตำรวจ หรืออัยการที่ขอฝากขัง
10. ท่านมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความสองต่อสอง
11. ได้รับการเยี่ยมตามสมควร
12. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยด่วน เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
หมายเหตุ ถ้าหากท่านยังมีปัญหาสามาถติดต่อสอบถามได้ที่เรา สำนักงานสายัณห์ทนายความ โทร 0806789197 ครับ