กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว

คดีครอบครัว หมายความว่า คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำใดๆ
ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัว (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ มาตรา ๔) ดังนั้น คดีที่เกี่ยวด้วย
การสมรส สิทธิ และหน้าที่หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา บิดามารดาและ
บุตร ไม่ว่าในทางใดซึ่งพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕
ทั้งหมด คดีที่เกี่ยวด้วยสถานะและความสามารถของบุคคลอันเกี่ยวกับครอบครัว
หรือส่วนได้เสียของผู้เยาว์ซึ่งพิพาทกันตาม
หากท่านมีปัญหา เช่น การฟ้องขอใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว, การฟ้องเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ
หากท่านมีปัญหา ทางสำนักงานสายัณห์ทนายความมีความยินดีที่จะช่วยดำเนินการเรื่องดังกล่าวแก่ท่านครับ
โปรดติดต่อ สำนักงานสายัณห์ทนายความ 080 6789197 ครับ